11 grudnia 2013

Konkursy przedmiotowe – testy do ćwiczeń umiejętności technicznych na platformie konkursowej

Woje­wódz­ka Komi­sja Kon­kur­so­wa tak jak w ubie­głym roku przed­sta­wia moż­li­wo­ść spraw­dze­nia przez uczniów bio­rą­cy­ch udział w kon­kur­sa­ch przed­mio­to­wy­ch zasad dzia­ła­nia plat­for­my kon­kur­so­wej.

Pole­ca­ne jest aby każ­dy uczest­nik II eta­pu kon­kur­sów spraw­dził moż­li­wo­ści tech­nicz­ne obsłu­gi plat­for­my. Może to zro­bić w domu jak rów­nież pod opie­ką nauczy­cie­la infor­ma­ty­ki w szko­le.

Moż­li­wo­ść wej­ścia na plat­for­mę będzie do dnia 6 stycz­nia 2014 r.

Zasa­dy dzia­ła­nia plat­for­my są takie same dla szkół pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch.

Zasa­dy postę­po­wa­nia przy obsłu­dze plat­for­my:

  1. Logu­je­my się wybie­ra­jąc w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej stro­nę http://ekonkurs.edu.pl
  2. Wpi­su­je­my wybra­ny z listy odpo­wied­nio dla szko­ły pod­sta­wo­wej lub gim­na­zjal­nej login i hasło i wpi­su­je­my w okien­ka, np.: 
    • Login: gim1
    • Hasło: P@$$w0rd
  3. Odpo­wia­da­my na pyta­nia spraw­dza­jąc jed­no­cze­śnie swo­je umie­jęt­no­ści tech­nicz­ne potrzeb­ne do obsłu­gi kon­kur­sów meto­dą on-line, któ­rą to meto­dą będą odby­wać się nasze kon­kur­sy przed­mio­to­we na dru­gim eta­pie.

Logi­ny i hasła dla szkół gim­na­zjal­ny­ch:

gim1

P@$$w0rd

gim2

P@$$w0rd

gim3

P@$$w0rd

gim4

P@$$w0rd

gim5

P@$$w0rd

gim6

P@$$w0rd

gim7

P@$$w0rd

gim8

P@$$w0rd

gim9

P@$$w0rd

gim10

P@$$w0rd

gim11

P@$$w0rd

gim12

P@$$w0rd

gim13

P@$$w0rd

gim14

P@$$w0rd

gim15

P@$$w0rd

gim16

P@$$w0rd

gim17

P@$$w0rd

gim18

P@$$w0rd

gim19

P@$$w0rd

gim20

P@$$w0rd

gim21

P@$$w0rd

gim22

P@$$w0rd

gim23

P@$$w0rd

gim24

P@$$w0rd

gim25

P@$$w0rd

gim26

P@$$w0rd

gim27

P@$$w0rd

gim28

P@$$w0rd

gim29

P@$$w0rd

gim30

P@$$w0rd

Logi­ny i hasła dla szkół pod­sta­wo­wy­ch:

pod1

P@$$w0rd

pod2

P@$$w0rd

pod3

P@$$w0rd

pod4

P@$$w0rd

pod5

P@$$w0rd

pod6

P@$$w0rd

pod7

P@$$w0rd

pod8

P@$$w0rd

pod9

P@$$w0rd

pod10

P@$$w0rd

pod11

P@$$w0rd

pod12

P@$$w0rd

pod13

P@$$w0rd

pod14

P@$$w0rd

pod15

P@$$w0rd

pod16

P@$$w0rd

pod17

P@$$w0rd

pod18

P@$$w0rd

pod19

P@$$w0rd

pod20

P@$$w0rd

pod21

P@$$w0rd

pod22

P@$$w0rd

pod23

P@$$w0rd

pod24

P@$$w0rd

pod25

P@$$w0rd

pod26

P@$$w0rd

pod27

P@$$w0rd

pod28

P@$$w0rd

pod29

P@$$w0rd

pod30

P@$$w0rd