26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniż­szy wykaz jest gene­ro­wa­ny z Reje­stru Szkół i Pla­có­wek Oświa­to­wy­ch (RSPO), któ­ry jest nad­zo­ro­wa­ny przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej.

Zmia­ny w RSPO mogą być doko­ny­wa­ne jedy­nie przez wła­ści­we tere­no­wo jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go

Wykaz jest uło­żo­ny alfa­be­tycz­nie wg nazwy jed­nost­ki. Pro­szę klik­nąć poniż­szy przy­ci­sk, aby zoba­czyć wykaz: