16 września 2013

SIO: Zasady wypełniania tabeli U3.3 (definicja oddziału zerowego – „0”)

Tabe­la U3.3. Dzie­ci w przed­szko­la­ch według oddzia­łów doty­czy tak­że:

  • oddzia­łów przed­szkol­ny­ch w szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch,
  • punk­tów przed­szkol­ny­ch,
  • zespo­łów wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go.

W wier­szu 2 („0”) nale­ży wyka­zać wyłącz­nie dzie­ci reali­zu­ją­ce pro­gram rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go, nato­mia­st w wier­szu 1 pozo­sta­łe dzie­ci. „Zerów­ko­wi­cz” to dziec­ko reali­zu­ją­ce obo­wią­zek rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go.

Jeśli w danym przed­szko­lu (punk­cie przed­szkol­nym, oddzia­le przed­szkol­nym przy szko­le pod­sta­wo­wej, zespo­le wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go) ist­nie­je oddział – zwy­cza­jo­wo nazy­wa­ny „zerów­ką” i do tego oddzia­łu uczęsz­cza­ją jed­no­cze­śnie dzie­ci:

  • reali­zu­ją­ce obo­wią­zek rocz­ne­go przy­go­to­wa­nia przed­szkol­ne­go (nie­za­leż­nie od wie­ku dziec­ka),
  • nie­re­ali­zu­ją­ce ww. obo­wiąz­ku

to nale­ży – na potrze­by SIO – roz­dzie­lić ten oddział na dwie czę­ści i odpo­wied­nio uzu­peł­nić tabe­lę U3.3 zgod­nie z ww. zasa­da­mi.

W tabe­li U3.3 mogą wystą­pić ułam­ko­we war­to­ści oddzia­łów, w sytu­acji gdy do jed­ne­go oddzia­łu uczęsz­cza­ją dzie­ci wyka­za­ne w wier­szu 1 i 2.