20 lutego 2013

Przykład wzoru oświadczenia o wyrażeniu zgody na przechowywanie danych w lokalnej bazie danych SIO przez okres dłuższy niż 5 lat od dnia wprowadzenia do zbioru ostatniej informacji

Niżej publi­ko­wa­ny przy­kład wzo­ru oświad­cze­nia o wyra­że­niu zgo­dy na prze­cho­wy­wa­nie dany­ch w lokal­nej bazie dany­ch SIO przez okres dłuż­szy niż 5 lat od dnia wpro­wa­dze­nia do zbio­ru ostat­niej informacji​ nie jest for­mal­nym i nie jest jedy­nym moż­li­wym wzo­rem pisem­nej zgo­dy, o któ­rej mowa w art. 94 ust. 3 usta­wy z dnia 15 kwiet­nia 2011 r. o sys­te­mie infor­ma­cji oświa­to­wej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.).

Publi­ko­wa­ny przy­kład wzo­ru moż­na dowol­nie adap­to­wać do wła­sny­ch spe­cy­ficz­ny­ch wyma­gań.