1 października 2012

„Stare” SIO – Wyjaśnienia dotyczące tabeli Koszty KO1

Pyt. 10. Czy w tabe­li KO1 (Kosz­ty) w kolum­nie Wyna­gro­dze­nia ujmu­je­my tzw. trzy­nast­kę wypła­co­ną w roku 2012 (dodat­ko­we wyna­gro­dze­nie rocz­ne wypła­co­ne za rok 2011)?

Tak. Nale­ży ująć dodat­ko­we wyna­gro­dze­nie rocz­ne wypła­co­ne w roku 2012 (czy­li za rok 2011).

Pyt. 11. Czy w tabe­li KO1 (Kosz­ty) w kolum­nie Wyna­gro­dze­nia ujmu­je­my jed­no­ra­zo­wy doda­tek uzu­peł­nia­ją­cy (wyrów­na­nie do śred­niej), o któ­rym mowa w art. 30a ust. 3 usta­wy Kar­ta nauczy­cie­la, wypła­co­ny w roku 2012?

Tak. W SIO wg sta­nu na 30 wrze­śnia br. gro­ma­dzi­my dane o wydat­ka­ch za okres I-VIII br., dla­te­go doda­tek uzu­peł­nia­ją­cy powi­nien tu być wyka­za­ny, cho­ciaż jako skład­nik wyna­gro­dze­nia nauczy­cie­li odno­si się do roku kalen­da­rzo­we­go 2011.

Pyt. 12. Czy w tabe­li KO1 nale­ży uwzględ­nić środ­ki pozy­ska­ne w rama­ch pro­jek­tów unij­ny­ch?

W przy­pad­ku szkół i pla­có­wek publicz­ny­ch pro­wa­dzo­ny­ch przez JST lub orga­ny admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w tabe­li KO1 uwzględ­nia­my środ­ki pocho­dzą­ce z pro­gra­mów UE, o ile są one wydat­ko­wa­ne w rama­ch roz­dzia­łów i para­gra­fów kla­sy­fi­ka­cji budże­to­wej uwzględ­nia­ny­ch w SIO (zgod­nie z opi­sem w instruk­cji). W przy­pad­ku szkół pro­wa­dzo­ny­ch przez pod­mio­ty inne niż JST lub admi­ni­stra­cja rzą­do­wa, nale­ży wyka­zać w tabe­li KO1 wszyst­kie środ­ki wydat­ko­wa­ne na pro­wa­dze­nie kształ­ce­nia.

Pyt. 83. Jakie wydat­ki i za jaki okres nale­ży wyka­zać w tabe­li KO1?

W tabe­li KO1 nale­ży wyka­zać tyl­ko wydat­ki na pro­wa­dze­nie szkół (i przed­szko­li), kla­sy­fi­ko­wa­ne w dzia­le 801 „Oświa­ta i wycho­wa­nie”. Z dzia­łu 801, opró­cz wydat­ków kla­sy­fi­ko­wa­ny­ch w roz­dzia­le wła­ści­wym dla dane­go typu szko­ły, nale­ży wyka­zać tyl­ko wydat­ki ponie­sio­ne przez szko­łę z roz­dzia­łu 80146 „Dokształ­ca­nie i dosko­na­le­nie nauczy­cie­li”. W spi­sie wg sta­nu na dzień 31 mar­ca wyka­zu­je się wydat­ki wraz ze zobo­wią­za­nia­mi za poprzed­ni rok kalen­da­rzo­wy (nie nale­ży wyka­zy­wać zobo­wią­zań za wcze­śniej­sze lata). W spi­sie wg sta­nu na dzień 30 wrze­śnia wyka­zu­je się wydat­ki wraz ze zobo­wią­za­nia­mi za okres od dnia 1 stycz­nia do dnia 31 sierp­nia bie­żą­ce­go roku.

Pyt. 84. Czy szko­ły nie­pu­blicz­ne bez upraw­nień wyka­zu­ją wydat­ki?

Szko­ły nie­pu­blicz­ne bez upra­wień szko­ły publicz­nej nie mają obo­wiąz­ku wyka­zy­wa­nia wydat­ków i w związ­ku z tym tabe­la KO1 doty­czą­ca wydat­ków w pli­ka­ch tych szkół się nie gene­ru­je.

Pyt. 85. Czy nale­ży wyka­zać wydat­ki na pro­wa­dze­nie świe­tlic i sto­łó­wek w tabe­li KO1?

Nie nale­ży tych wydat­ków wyka­zy­wać, ponie­waż nie są to wydat­ki na kształ­ce­nie. Świe­tli­ce szkol­ne są kla­sy­fi­ko­wa­ne w dzia­le 854 „Edu­ka­cyj­na opie­ka wycho­waw­cza”, któ­re­go to dzia­łu nie nale­ży wyka­zy­wać w SIO. Sto­łó­wek szkol­ny­ch tak­że nie wyka­zu­je się w SIO, mimo że są kla­sy­fi­ko­wa­ne w dzie­le 801 „Oświa­ta i wycho­wa­nie”.

Pyt. 86. Czy nale­ży wyka­zać wszyst­kie wydat­ki w tym tak­że ze środ­ków fun­du­szy euro­pej­ski­ch?

W SIO nale­ży wyka­zać wszyst­kie wydat­ki na funk­cjo­no­wa­nie szkół nie­za­leż­nie od źró­dła finan­so­wa­nia.

Pyt. 87. W jaki spo­sób wyka­zać wydat­ki na pro­wa­dze­nie Spe­cjal­ne­go Ośrod­ka Szkol­no-Wycho­waw­cze­go?

Tabe­la KO1 – Kosz­ty gene­ru­je się tyl­ko na pozio­me szkół wcho­dzą­cy­ch w skład SOSW. Nie nale­ży wyka­zy­wać wydat­ków na pro­wa­dze­nie SOSW, ponie­waż usta­wa tego nie prze­wi­du­je. Błęd­ne jest włą­cza­nie do wydat­ków na pro­wa­dze­nie szkół wcho­dzą­cy­ch w skład SOSW wydat­ków pono­szo­ny­ch w inny­ch roz­dzia­ła­ch budże­to­wy­ch, np. 85403 – Spe­cjal­ne Ośrod­ki Szkol­no-Wycho­waw­cze.

Pyt. 88. Jak wyka­zać wydat­ki w zespo­le szkół?

W zespo­ła­ch szkół, w któ­ry­ch funk­cjo­nu­je:

  • kil­ka szkół zawo­do­wy­ch (zasad­ni­cza szko­ła zawo­do­wa, tech­ni­kum, tech­ni­kum uzu­peł­nia­ją­ce, szko­ła poli­ce­al­na), wydat­ki kla­sy­fi­ko­wa­ne są wspól­nie dla tych szkół w roz­dzia­le 80130; w związ­ku z tym moż­na je wyka­zać przy szko­le, któ­ra ma naj­wię­cej uczniów, w pozo­sta­ły­ch szko­ła­ch wyka­zu­jąc wydat­ki zero­we;
  • kil­ka szkół zawo­do­wy­ch spe­cjal­ny­ch (zasad­ni­cza szko­ła zawo­do­wa, tech­ni­kum, tech­ni­kum uzu­peł­nia­ją­ce, szko­ła poli­ce­al­na, szko­ła spe­cjal­na przy­spo­sa­bia­ją­ca do pra­cy), wydat­ki kla­sy­fi­ko­wa­ne są wspól­nie dla tych szkół w roz­dzia­le 80134; w związ­ku z tym moż­na je wyka­zać przy szko­le, któ­ra ma naj­wię­cej uczniów, w pozo­sta­ły­ch szko­ła­ch wyka­zu­jąc wydat­ki zero­we;
  • kil­ka szkół arty­stycz­ny­ch, wydat­ki kla­sy­fi­ko­wa­ne są wspól­nie dla tych szkół w roz­dzia­le 80132; w związ­ku z tym moż­na je wyka­zać przy szko­le, któ­ra ma naj­wię­cej uczniów, w pozo­sta­ły­ch szko­ła­ch wyka­zu­jąc wydat­ki zero­we;
  • kil­ka lice­ów ogól­no­kształ­cą­cy­ch (liceum ogól­no­kształ­cą­ce, liceum ogól­no­kształ­cą­ce uzu­peł­nia­ją­ce), wydat­ki kla­sy­fi­ko­wa­ne są wspól­nie dla tych szkół w roz­dzia­le 80120; w związ­ku z tym moż­na je wyka­zać przy szko­le, któ­ra ma naj­wię­cej uczniów, w pozo­sta­ły­ch szko­ła­ch wyka­zu­jąc wydat­ki zero­we;
  • Wydat­ki w pozo­sta­ły­ch typa­ch szkół są kla­sy­fi­ko­wa­ne w roz­dzia­ła­ch budże­to­wy­ch doty­czą­cy­ch tyl­ko tych szkół: przed­szko­le – 80104, przed­szko­le spe­cjal­ne – 80105, oddzia­ły przed­szkol­ne – 80103, szko­ła pod­sta­wo­wa – 80101, szko­ła pod­sta­wo­wa spe­cjal­na – 80102, gim­na­zjum – 80110, gim­na­zjum spe­cjal­ne – 80111, liceum pro­fi­lo­wa­ne – 80123, liceum pro­fi­lo­wa­ne spe­cjal­ne – 80124. W związ­ku z tym, jeże­li w zespo­le szkół wystą­pią te typy szkół, nale­ży wyka­zać wydat­ki dla każ­dej z tych szkół osob­no (nie moż­na wyka­zać wydat­ków zero­wy­ch w tych typa­ch ani sumo­wać ich z inny­mi typa­mi szkół).

Źró­dło: http://www.cie.men.gov.pl/index.php/sio-centrum-pomocy/sio-pytania-i-odpowiedzi.html