5 czerwca 2012

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej

Sza­now­ni Pań­stwo
Dyrek­to­rzy szkół gim­na­zjal­ny­ch i ponad­gim­na­zjal­ny­ch
w woje­wódz­twie świę­to­krzy­skim

Nawią­zu­jąc do posta­no­wień art. 90h oraz art. 90i usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów z dnia 14 czerw­ca 2005 r. w spra­wie sty­pen­diów Pre­ze­sa Rady Mini­strów, mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia oraz mini­stra wła­ści­we­go do spraw kul­tu­ry i ochro­ny dzie­dzic­twa naro­do­we­go (Dz. U. Nr 106, poz. 890), przy­po­mi­nam o koniecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­du­ry typo­wa­nia kan­dy­da­tów do sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów oraz sty­pen­dium mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia na rok szkol­ny 2012/2013, na pod­sta­wie wybit­ny­ch osią­gnięć uczniów w roku szkol­nym 2011/2012.

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kan­dy­da­ta – tyl­ko jed­ne­go – do tego sty­pen­dium powin­na typo­wać każ­da szko­ła (publicz­na i nie­pu­blicz­na o upraw­nie­nia­ch szko­ły publicz­nej) dla mło­dzie­ży, któ­rej ukoń­cze­nie umoż­li­wia uzy­ska­nie świa­dec­twa doj­rza­ło­ści (w zespo­le szkół – po jed­nym kan­dy­da­cie z każ­dej szko­ły).

Aby otrzy­mać sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów, kan­dy­dat musi speł­nić przy­naj­mniej jeden z niżej poda­ny­ch warun­ków (art. 90h ust. 2 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty):

 • otrzy­mać pro­mo­cję z wyróż­nie­niem, uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w szko­le śred­nią ocen,
 • wyka­zy­wać szcze­gól­ne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej naj­wyż­sze wyni­ki, w pozo­sta­ły­ch dzie­dzi­na­ch wie­dzy wyni­ki co naj­mniej dobre.

W typo­wa­niu kan­dy­da­tów nale­ży postę­po­wać zgod­nie z tre­ścią § 2 ust. l – 6, ww. roz­po­rzą­dze­nia Rady Mini­strów, prze­strze­ga­jąc nastę­pu­ją­cy­ch zasad i ter­mi­nów:

 • kan­dy­da­tów do sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów typu­je samo­rząd uczniow­ski,
 • wnio­ski o przy­zna­nie sty­pen­dium, wraz z uza­sad­nie­niem, przed­sta­wia się radzie szko­ły (w przy­pad­ku jej bra­ku – radzie peda­go­gicz­nej), w ter­mi­nie do 24 czerw­ca 2012r. Rada szko­ły (rada peda­go­gicz­na) po wni­kli­wym prze­ana­li­zo­wa­niu kry­te­riów okre­ślo­ny­ch w art. 90h ust. 2 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty zatwier­dza jed­ne­go kan­dy­da­ta,
 • dyrek­tor szko­ły – do 3 lip­ca (ter­min suge­ro­wa­ny przez Kura­to­rium Oświa­ty), nie póź­niej jed­nak niż do 10 lip­ca 2012r. – przed­sta­wia Kura­to­ro­wi Oświa­ty zatwier­dzo­ny wnio­sek o przy­zna­nie sty­pen­dium.

Wnio­ski powin­ny doty­czyć tych kan­dy­da­tów, któ­rzy w roku szkol­nym 2012/2013 będą jesz­cze ucznia­mi danej szko­ły.

Nale­ży zadbać, aby w każ­dej upraw­nio­nej szko­le prze­pro­wa­dzo­no typo­wa­nie kan­dy­da­ta
do Sty­pen­dium Pre­ze­sa Rady Mini­strów.

Wnio­ski o sty­pen­dia nale­ży prze­słać pocz­tą lub skła­dać w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch za potwier­dze­niem odbio­ru w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie, o któ­rym mowa w piśmie. Wnio­ski zło­żo­ne po ter­mi­nie nie będą uwzględ­nia­ne.

UWAGA! W sytu­acji nie­wy­ty­po­wa­nia kan­dy­da­ta przez szko­łę nale­ży prze­słać do Kura­to­rium Oświa­ty pisem­ne wyja­śnie­nie dyrek­to­ra szko­ły na temat przy­czy­ny bra­ku kan­dy­da­ta. Wykaz szkół, któ­re nie wyty­po­wa­ły kan­dy­da­ta, Kura­tor Oświa­ty prze­sy­ła do Mini­ster­stwa jako załącz­nik do pisma prze­wod­nie­go.

Wnio­ski kan­dy­da­tów ze szkół arty­stycz­ny­ch nale­ży kie­ro­wać do Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

II. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN)

Zgod­nie z art. 90i. usta­wy z dnia 7 wrze­śnia 1991 r. o sys­te­mie oświa­ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rada Peda­go­gicz­na, na pod­sta­wie uchwa­ły pod­ję­tej po zakoń­cze­niu kla­sy­fi­ka­cji rocz­nej i po zasię­gnię­ciu opi­nii rady szko­ły (jeśli zosta­ła powo­ła­na), przed­sta­wia Kura­to­ro­wi Oświa­ty wnio­ski kan­dy­da­tów do sty­pen­dium mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia:

 • do dnia zakoń­cze­nia zajęć dydak­tycz­no-wycho­waw­czy­ch, w przy­pad­ku uczniów klas pro­gra­mo­wo naj­wyż­szy­ch,
 • do 3 lip­ca (ter­min suge­ro­wa­ny przez Kura­to­rium Oświa­ty), nie póź­niej jed­nak niż do 10 lip­ca 2012r.- w przy­pad­ku uczniów pozo­sta­ły­ch klas.

Kan­dy­da­tem do sty­pen­dium mini­stra wła­ści­we­go do spraw oświa­ty i wycho­wa­nia może być uczeń szko­ły publicz­nej dla mło­dzie­ży lub szko­ły nie­pu­blicz­nej o upraw­nie­nia­ch szko­ły publicz­nej dla mło­dzie­ży, któ­ry w roku szkol­nym 2011/2012 uzy­skał wybit­ne osią­gnię­cia edu­ka­cyj­ne, zwłasz­cza wyszcze­gól­nio­ne w art. 90i ust. 1 usta­wy o sys­te­mie oświa­ty, tj:

 • lau­re­at mię­dzy­na­ro­do­wej olim­pia­dy lub lau­re­at i fina­li­sta olim­pia­dy przed­mio­to­wej o zasię­gu ogól­no­pol­skim lub tur­nie­ju,
 • lau­re­at kon­kur­su na pra­cę nauko­wą, orga­ni­zo­wa­ne­go przez insty­tu­cję nauko­wą lub sto­wa­rzy­sze­nie nauko­we,
 • uczeń szko­ły ponad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cy naj­wyż­sze wyni­ki w nauce według indy­wi­du­al­ne­go pro­gra­mu lub toku nauki,
 • uczeń uczest­ni­czą­cy w zaję­cia­ch w uczel­ni prze­wi­dzia­ny­ch tokiem stu­diów na pod­sta­wie posta­no­wień regu­la­mi­nu stu­diów doty­czą­cy­ch warun­ków uczest­ni­cze­nia wybit­nie uzdol­nio­ny­ch uczniów w zaję­cia­ch prze­wi­dzia­ny­ch tokiem stu­diów,
 • uczeń, któ­ry uzy­skał wyso­kie wyni­ki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub mię­dzy­na­ro­do­wym.

Do wnio­sku nale­ży dołą­czyć potwier­dzo­ne za zgod­no­ść z ory­gi­na­łem kse­ro­ko­pie zaświad­czeń, dyplo­mów i inny­ch doku­men­tów potwier­dza­ją­cy­ch osią­gnię­cia kan­dy­da­tów tyl­ko w roku szkol­nym 2011/2012. Kom­plet doku­men­tów nale­ży prze­słać pocz­tą lub zło­żyć w sekre­ta­ria­cie Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch za potwier­dze­niem odbio­ru w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie, o któ­rym mowa w piśmie. W celu uspraw­nie­nia pra­cy uprzej­mie pro­szę tak­że o prze­sła­nie na poda­ny niżej adres mailo­wy wypeł­nio­ne­go wnio­sku jako załącz­ni­ka w pro­gra­mie Word.

Wnio­ski kan­dy­da­tów ze szkół arty­stycz­ny­ch nale­ży kie­ro­wać do Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Dzia­ła­nia zwią­za­ne ze sty­pen­dia­mi koor­dy­nu­je Pani Boże­na Kro­pi­sz – wizy­ta­tor Kura­to­rium Oświa­ty w Kiel­ca­ch, al. IX Wie­ków Kielc 3, tel. 041 342 18 20, e- mail: bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl

UWAGA: Wnio­ski nale­ży wypeł­nić pismem maszy­no­wym oraz dołą­czyć pismo prze­wod­nie zawie­ra­ją­ce licz­bę skła­da­ny­ch wnio­sków wraz z nazwi­ska­mi kan­dy­da­tów do sty­pen­dium.

Z powa­ża­niem
Świę­to­krzy­ski Wice­ku­ra­tor Oświa­ty
Grze­go­rz Bień