14 lipca 2009

Kształcenie specjalne – podstawa programowa

 • Ucznio­wie z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu lek­kim: kl. I szkół pod­sta­wo­wy­ch reali­zu­ją od 1 wrze­śnia 2009 r. pod­sta­wę pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go sta­no­wią­cą zał. nr 2, kl. I gim­na­zjal­ny­ch sta­no­wią­cą załącz­nik nr 4 do roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17). 
  • Tre­ść załącz­ni­ka nr 2 do Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół
  • Tre­ść załącz­ni­ka nr 4 do Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół
 • Ucznio­wie z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym w szko­ła­ch pod­sta­wo­wy­ch i gim­na­zjal­ny­ch reali­zu­ją od 1 wrze­śnia 2009 r. pod­sta­wę pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go sta­no­wią­cą załącz­nik nr 3 do ww. roz­po­rzą­dze­nia.
  • Tre­ść załącz­ni­ka nr 3 do Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół
 • Pod­sta­wę pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go dla szkół spe­cjal­ny­ch przy­spo­sa­bia­ją­cy­ch do pra­cy dla uczniów z upo­śle­dze­niem umy­sło­wym w stop­niu umiar­ko­wa­nym lub znacz­nym oraz dla uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi sprzę­żo­ny­mi, obo­wią­zu­ją­cą od 1 wrze­śnia 2009 r., okre­śla załącz­nik nr 7 do ww. roz­po­rzą­dze­nia.
  • Tre­ść załącz­ni­ka nr 7 do Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 23 grud­nia 2008 r. w spra­wie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go oraz kształ­ce­nia ogól­ne­go w poszcze­gól­ny­ch typa­ch szkół