7 kwietnia 2017

Nowe SIO. Pozyskiwanie danych z SIO do weryfikacji świadczeń w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Szanowni Państwo
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,

uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 777), wprowadza się m.in. podstawy prawne do pozyskiwania z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej, tj. tzw. nowego SIO, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych uczniów.

Dane będą pozyskiwane w celu weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego oraz Karty Dużej Rodziny, a także w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę realizacji tych świadczeń rodzinnych.

Pozyskiwane dane dziedzinowe będą obejmować okres uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej (tj. czy uczeń jest uczniem szkoły lub placówki oświatowej oraz w jakim okresie), a także typ szkoły lub rodzaj placówki oświatowej oraz nazwę i adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

W szczególności, rodzic ucznia (osoba uprawniona), składając wniosek o przyznanie ww. świadczeń, w przypadku gdy w indywidualnej sprawie ich przyznanie uzależnione będzie od nauki dziecka w szkole, jest obowiązany do załączenia do wniosku m.in. oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Złożone oświadczenia będą mogły być weryfikowane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz marszałków województw za pomocą danych pozyskanych z nowego SIO, tj. sprawdzenia czy uczeń, na którego ma być udzielone świadczenie jest wpisany do nowego SIO. Jeżeli wójt, burmistrz, prezydent miasta lub marszałek województwa nie odnajdzie wskazanej osoby w nowym SIO (uczeń musi być przypisany do oddziału), będzie kontaktował się z dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej w celu potwierdzenia prawdziwości złożonego przez rodzica oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W związku z tym, że powyższa procedura będzie również wykorzystywana do weryfikacji spełnienia ustawowego warunku zamieszkiwania w Polsce osób (i członków ich rodzin) ubiegających się i otrzymujących świadczenia wychowawcze w ramach rządowego Programu „Rodzina 500+”, niezwykle istotne jest aby niezwłocznie zarejestrowali Państwo w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do oddziałów. Proszę zwrócić szczególną uwagę, aby wszyscy zarejestrowani uczniowie byli przypisani do oddziałów, gdyż bez tego nie będzie możliwe w pełni potwierdzenie prawdziwości złożonego oświadczenia.

Planuje się, iż pierwsze weryfikacje rozpoczną się w maju br.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

UWAGA! Weryfikacji poprawności przypisania uczniów do oddziałów można dokonać pobierając i analizując aktualizowany codziennie raport Liczba uczniów i liczba oddziałów według klas ze Strefy dla zalogowanych.