30 września 2016

Dane „starego” SIO będą użyte do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w dniu 26 września 2016 r. został skierowany na Radę Ministrów projekt ustawy z dnia 23 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, zawierający m.in. przepisy dotyczące podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017:

„Art. 13. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Zgodnie z projektowanymi przepisami ww. ustawy, do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, czyli dane z tzw. starego SIO.

Procedury przewidziane w tzw. nowym SIO zmierzają (poprzez gromadzenie danych uczniów i nauczycieli) do zapewnienia danych o wysokim stopniu rzetelności. Jednakże Ministerstwo Edukacji Narodowej zauważa zgłaszane przez Państwa problemy związane z obsługą aplikacji (np. utrata danych na lokalnym komputerze, brak możliwości wykorzystania wielu stanowisk pracy w danej jednostce), które w konsekwencji powodują opóźnienia we wprowadzaniu danych do „nowego” SIO. Problemy te wynikają przede wszystkim z obecnych rozwiązań technologicznych „nowego” SIO (m.in. skomplikowana architektura SIO oraz asynchroniczny sposób komunikacji użytkowników SIO). Biorąc powyższe pod uwagę, zakłada się, że do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 przyjęte zostaną dane zgromadzone w „starym” SIO.

Równolegle Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło pracę nad usprawnieniem technologii „nowego” SIO w drodze ustawowej. Zespół do spraw Programowania Prac Rządu wpisał do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów projekt zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Planowana nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej dotyczy zmiany architektury „nowego” SIO. Planuje się, aby system informacji oświatowej stanowił jedną bazę danych SIO, a komunikacja użytkowników z bazą odbywała się przez przeglądarkę internetową. Powyższej zmianie architektury SIO będą towarzyszyły także inne zmiany usprawniające funkcjonowanie SIO. Przewiduje się także pewne uproszczenie sposobu zbierania danych gromadzonych w SIO. Pozwoli to na wyeliminowanie powyższych problemów i usprawni proces przekazywania danych.

Niezależnie od planowanych zmian, Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę na konieczność rzetelnego wypełniania zarówno „starego”, jak i „nowego” SIO.

Z poważaniem,
Grzegorz Pochopień
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej