16 września 2013

SIO: Zasady wypełniania tabeli U3.3 (definicja oddziału zerowego – „0”)

Tabela U3.3. Dzieci w przedszkolach według oddziałów dotyczy także:

  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • punktów przedszkolnych,
  • zespołów wychowania przedszkolnego.

W wierszu 2 („0”) należy wykazać wyłącznie dzieci realizujące program rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast w wierszu 1 pozostałe dzieci. „Zerówkowicz” to dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jeśli w danym przedszkolu (punkcie przedszkolnym, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego) istnieje oddział – zwyczajowo nazywany „zerówką” i do tego oddziału uczęszczają jednocześnie dzieci:

  • realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (niezależnie od wieku dziecka),
  • nierealizujące ww. obowiązku

to należy – na potrzeby SIO – rozdzielić ten oddział na dwie części i odpowiednio uzupełnić tabelę U3.3 zgodnie z ww. zasadami.

W tabeli U3.3 mogą wystąpić ułamkowe wartości oddziałów, w sytuacji gdy do jednego oddziału uczęszczają dzieci wykazane w wierszu 1 i 2.