23 stycznia 2019

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Rodzice, Stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Stypendyści ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w województwie Świętokrzyski Kurator Oświaty ma zaszczyt zaprosić na uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania , które odbędzie się 6 lutego 2019 roku (środa… czytaj więcej

22 stycznia 2019

WAŻNE – Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:   Prowadzenia działalności innowacyjnej i wykorzystywania technologii informacyjno‐​​komunikacyjnych w procesie nauczania – wykaz szkół (528) Osoba odpowiedzialna: wizytator Piotr Łojek,… czytaj więcej

18 stycznia 2019

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciel dyplomowany

Panie, Panowie Marszałek województwa, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół i Placówek, Nauczyciele z terenu województwa świętokrzyskiego Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w uroczystości wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z terenu województwa świętokrzyskiego.… czytaj więcej

10 stycznia 2019

Monitorowanie – tematyka zgodna z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/​2019

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno‐​​wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego, zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/​​2019 prowadzone będzie monitorowanie w zakresie:… czytaj więcej

10 stycznia 2019

Wojewódzki przegląd spektakli o tematyce bożonarodzeniowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli z województwa świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach zapraszają do udziału w Wojewódzkim przeglądzie spektakli o tematyce bożonarodzeniowej. Jego celem jest: pielęgnowanie tradycyjnych form obrzędowości okresu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku; popularyzacja zwyczajów i obrzędów ludowych w środowisku dzieci… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin w województwie świętokrzyskim Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o obowiązku rozliczenia dotacji udzielonej gminom i powiatom w 2018 roku na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należy zaznaczyć, że do rozliczenia dotacji celowej mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z… czytaj więcej

9 stycznia 2019

Komunikat w sprawie rozliczenia dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Szanowni Państwo Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie przypominam o obowiązku rozliczenia i zwrotu w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe — zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 7 ustawy z… czytaj więcej

11 lutego 2015

Podział dotacji na wychowanie przedszkolne 2015

Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Uprzejmie informuję, że środki z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2015 zostały podzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z informacjami zawartymi w Systemie Informacji Oświatowej. Należy podkreślić, że… czytaj więcej

23 stycznia 2019

XXIII Wiedza: Otwarte! – prof. Wiesław Caban „Powstanie Styczniowe w Górach Świętokrzyskich”

Kieleckie Towarzystwo Naukowe oraz Muzeum Dialogu Kultur – Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach zapraszają na wykład Pana prof. dra hab. Wiesława Cabana pracownika naukowego Zakładu Historii XIX stulecia Instytutu Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,… czytaj więcej

16 stycznia 2019

Konkursy o tematyce dziennikarskiej organizowane przez Pałac Młodzieży w Katowicach

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zaprasza do udziału w trzech konkursach o tematyce dziennikarskiej. Szczegółowe informacje: 25. Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „NASZA GAZETA” Ogólnopolski Konkurs na Felieton pod patronatem Michała Ogórka Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Ryszarda Kapuścińskiego

16 stycznia 2019

XIV Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik „Kochamy mapy”

Do 8 marca uczniowie klas V–VIII mogą nadsyłać prace w  XIV Międzynarodowym Konkursie Kartograficznym im. Barbary Petchenik pod hasłem „Kochamy mapy”. Celem konkursu jest zaprezentowanie przez ucznia w zrozumiały sposób swojego wyobrażenia tego tematu oraz umiejętności jego przedstawienia w ciekawej formie graficznej. Temat ten może być przedstawiony dla takich obszarów… czytaj więcej

16 stycznia 2019

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza”

„Klasówka powstańcza” to konkurs wiedzy historycznej, stanowiący cykliczne przedsięwzięcie, wpisujące się w obchody kolejnych rocznic Powstań Śląskich. Organizatorami konkursu są: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach; Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. IV edycja konkursu odbędzie się 20 marca 2019 r. Szczegółowe informacje: http://​www​.muzeumpowstanslaskich​.pl/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​k​l​a​s​o​w​k​a​–​p​o​w​s​t​a​n​c​za/  

16 stycznia 2019

Ogólnopolski Konkurs „RAZEM dla lepszego Internetu”

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie w związku z nadchodzącymi obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „RAZEM dla lepszego Internetu” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Szczegółowe informacje: https://​www​.sp29​.czest​.pl/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​7​5​1​–​z​a​p​r​a​s​z​a​m​y​–​d​o​–​u​d​z​i​a​l​u​–​w​–​o​g​o​l​n​o​p​o​l​s​k​i​m​–​k​o​n​k​u​r​s​i​e​–​r​a​z​e​m​–​d​l​a​–​l​e​p​s​z​e​g​o​–​i​n​t​e​r​n​e​t​u​.​h​tml

16 stycznia 2019

Bezpieczne ferie – list Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zwróciła się dziś z prośbą do dyrektorów szkół i placówek oświatowych o zapoznanie rodziców i opiekunów uczniów ze specjalnym listem Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Głównego Policji dotyczącym obowiązujących rozwiązań prawnych, które ułatwiają walkę z substancjami potocznie określanymi jako „dopalacze”. – Ważne, by wyjazdy na… czytaj więcej

14 stycznia 2019

V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

15 stycznia 2019 rozpoczyna się V edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W konkursie mogą wziąć udział kreatywne, minimum dwuosobowe ekozespoły, które do 30.03.2019 w ciekawej formie artystycznej: plakat, komiks, film, audycja, księga, instalacja, makieta lub innych zgodnych z regulaminem odpowiedzą na pięć pytań otwartych dotyczących recyklingu,… czytaj więcej

14 stycznia 2019

V ogólnopolski konkurs recytatorski „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Organizatorami Konkursu są Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest sposobem na oddanie hołdu ofiarom zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz ocalałym, byłym więźniarkom obozu. Jak… czytaj więcej

14 stycznia 2019

I Wojewódzki Konkurs „Focus on the USA”

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zbludowicach oraz Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie zapraszają nauczycieli i uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, oraz klas 3 gimnazjum województwa świętokrzyskiego do udziału w I Wojewódzkim Konkursie „Focus on the USA”. Szczegółowe informacje: http://www.spzbludowice.busko.pl/aktualnoci-sp/1793–2018–11–27–11–06–10.html